.

   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ   .

 

 

 
 
นายสุพัฒน์ นรินยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ธรรมาภิบาล6 
ธรรมาภิบาล6
 
หลกัธรรมาภิบาล   “หลกัธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ บรรษทัภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้น ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคม อย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนา สังคมให้มีความยั่งยืน    องค์ประกอบของหลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมาภิบาล มีองคป์ระกอบที่สา คญั 6 ประการดังนี้ 1. หลกันิติธรรม    คือ  การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ใหท้นัสมยั และเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยนิยอมพร้อมใจและถือปฏิบตัิ ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป  คือ สถาปนาการปกครองภายใตก้ฎหมาย มิใช่ กระท ากันตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล 2. หลักคุณธรรม   คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงคเ์พื่อสร้าง ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ  ได้แก่ ความซื่อสัตยส์ุจริต ความเสียสละ  ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวนิยั เป็นตน้ 3. หลกัความโปร่งใส  คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง ตรงไปตรงมา  และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดโ้ดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทา งาน ขององค์กรให้มีความโปร่งใส     มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก   ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ     ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน    และช่วยให้การท างานของภาครัฐ และภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 4. หลกัความมีส่วนร่วม   คือ   การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้  และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญ ๆ ของสังคม  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทาง ในการเข้ามามีส่วนร่วม  ได้แก่  การแจง้ความเห็น การไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดง ประชามติ  หรืออื่น ๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิด ความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน     5. หลกัความรับผดิชอบ   ผบู้ริหาร   ตลอดจนคณะขา้ราชการ   ทั้งฝ่ายการเมืองและ ขา้ราชการประจา  ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่อ อ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 6. หลักความคุ้มค่า   ผบู้ริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด   ดังนั้นในการ บริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมาย ไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 19 มกราคม 2565
 

 เริ่มนับวันที่ 15 ม.ค.63

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.252.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,149,883
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
 
 

 
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
378 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel : 0894166150
Email : hinladwu@hinladwungtor.ac.th