.

   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ   .

 

 

 
 
นายสุพัฒน์ นรินยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
 

 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ที่ ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนด มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการป้องกันการทุจริตในการบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขงานป้ญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นป้ญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน่าความเสี่ยง เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มา กำหนดเป็นคู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนโรงเรียน บ้านเอราวัณอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ. 2560 -2564)

 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ


 

สารบัญ

 

คำนำ                                                                                                                                                                                 หน้า

 

สารบัญ

 

ส่วนที่ 1 บทนำ

 

1.      หลักการและเหตุผล

 

2.      วัตถุประสงค์

 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

 

1.      การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

 

2.      การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

 

(Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ


 

บทนำ

 

1.    หลักการและเหตุผล

 

การมีผลประโยชน์ทับช้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ไปแทรกแซงการใช้ดุลย พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ ทำให้เจ้าหน้าที่ สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ ส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่ สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่า อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรกิตามอย่าทำมกลางผู้ที่จงใจกระทำ ความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรูในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนน่าไปสู่การถูก กล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับช้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม Conflict of interest COI) เป็นประเด็นป้ญหาทางการ บริหารภาครัฐในป้จจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปิญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อน ป้ญหาการขาดหลักธรรมากิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

 

โรงเรียนบ้านบ้านเอราวัณ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับช้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับช้อนตาม มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบารวิ เคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เป็นระบบในการบริหารปิจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความ เสียหายจากการปฏิบตงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับช้อน

 

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้

 

1.   ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk: ร) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนด ไร้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ขององค์กร

 

2.    ความเสี่ยงด้านการดเนินงาน Operational^ Risk: 0) เกี่ยวช้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/ กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ ดำเนินโครงการ


 

3.   ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ การเงิน เช่น การบริหารเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ ขั้นตอนการดำเนินการเป็นด้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวาง แผนการควบคุมและการจัด ทรายงาน เพื่อนำมาใข้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

 

4.   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ซัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความ ไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรม สัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุม

 

การดเนินงานสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ

 

1)  ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ การ เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นด้น

 

2)  ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นด้น

 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมือนาจหน้าที่เจ้าที่ของรัฐปฏิบีตหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดขอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่ เจตนาและมืรูปแบบที่หลากหลายไม่จวกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินกิได้ อาทิ เช่น การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งงานในองค์กรต่างๆทั้งใน หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ ให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตน มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิขอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่ เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ ประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการ กระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่ เป็นระบบในการหาปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสบริหารที่จะทำให้เกิด ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความซัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมืสถานการณ์ หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส ก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนั้นเอา ความเสี่ยงในด้านต่างๆมาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบท ความเสียงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอทราบถึงความ เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้กำหนด


 

1.      การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ

 

ไม่เพียงพอ

 

2.      การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

 

3.    การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิด โอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขป้ญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ระบุปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

 

1.       เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

2.       เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

 

3.       เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบตราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น แบบอย่างที่ดียืนหยัดทในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้

 

4.       เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รันบริการผู้มีส่วนสู่ประชาชน


 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

 

1.      การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เปีนการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ของความเสี่ยง ต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงโดย กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ที่จะใซ้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง Likelihood และความรุนแรงของผลกระทบ Impact และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเซิงคุณภาพเนื่องจากเปีนข้อมูลเซิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเปีนตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ซัดเจนได้ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง Likelihood เซิงคุณภาพ

 

2.     การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน Risk Assessment ( for Conflict of Interest) โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ

 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ดังนี้

 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีซ่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง กระบวนงานที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใข้อย่างไม่ เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค กระบวนงานที่มีซ่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มี

 

ส่วนเกี่ยวข้องส่งผลทางลบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ

 

-       การรับ- จ่ายเงิน

 

-       การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย / การจัดทบัญชีทางการเงิน

 

-       การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ

 

-       การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกหนดคุณสมบ้ตผู้ที่จะเข้าประมูล

 

-       การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์

 

-       การปฏิบ้ตงานของบุคลากรที่ไม่เปีนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อ

 

จดจาง

 

- การดัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ

 

-       การจัดหาพัสดุ

 

-       การจัดทำโครงการผึเกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา

 

-       การเบิกค่าตอบแทน


 

3)      ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม สูญเสียงบประมาณ เปิดช่องทางให้ บุคลากรใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบตใซ่โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ เสียซื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ หน่วยงาน

 

4)      แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

 

(1)      การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอรังเกียจการทุจริต

 

ทุกรูปแบบ เช่น

 

มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 19 มกราคม 2565
 

 เริ่มนับวันที่ 15 ม.ค.63

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.252.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,150,325
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
 
 

 
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
378 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel : 0894166150
Email : hinladwu@hinladwungtor.ac.th