.

   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ   .

 

 

 
 
นายสุพัฒน์ นรินยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง
 

        การบริหารความเสี่ยง

                           ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
                                                   แนวทางการดำเนินงาน
                                                                   ............................................................................................................................................................

 

            ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ หรือ การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบ  หรือ  สร้างความเสียหาย ให้เกิดขึ้นได้ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือ  ก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย  ตามภารกิจหลักหรือตามกฏหมายของส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.. 2550 ของส่วนราชการ

 

         ในการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 17
           โรงเรียนต้องดำเนินการและต้องตอบให้ได้ว่า
           โรงเรียน มีความเสี่ยง
หรือ เหตุการณ์เสี่ยงอะไรบ้าง  ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามนโยบาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ
..2550  
        ขั้นตอนในการดำเนินงาน  มีดังนี้

 

            1. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานกรรมการ  ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในภารกิจหลักของโรงเรียน และผู้แทนจากทุกกลุ่มงานต่างๆ ในโรงเรียน ร่วมเป็นคณะทำงาน  ซึ่งบุคคลเหล่านี้ เป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงาน สามารถมองเห็นความเสี่ยงที่แท้จริงของโรงเรียน ครอบคลุมในทุกด้าน  และสามารถขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายได้

 

            2. สรุปแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของโรงเรียน ในปีงบประมาณ พ..2549  โดยระบุ ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค รวมถึงผลการประเมินปัจจัยเสี่ยงของทุกประเด็นความเสี่ยงที่จัดทำในปีงบประมาณ 2549 ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (.. 2548-2551โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับปีงบประมาณ พ..2550 

 

            3. คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามข้อ 1 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีอำนาจทางการบริหารร่วมกันระดมสมองในการ ระบุความเสี่ยง หรือ ปัจจัยเสี่ยง ที่เป็นความเสี่ยงที่แท้จริงของโรงเรียน และเป็นความเสี่ยงระดับโรงเรียน  โดยดูจาก

 

                        3.1 ความล้มเหลว ความเสียหาย ที่ส่งผลให้โรงเรียน  ไม่บรรลุตามเป้าหมาย ตามภารกิจหลัก หรือตามกฏหมายจัดตั้งส่วนราชการ

 

                        3.2 เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจำปี    พ.. 2550  โดยดูว่าในปีงบประมาณ 2550 หน่วยงานมีแผนการดำเนินงานหรือโครงการ อะไรบ้าง  และมีโครงการใด  ที่อาจไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

                        3.3 เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย เราเรียกมันว่า  เหตุการณ์เสี่ยง

 

            4. เมื่อโรงเรียนระบุความเสี่ยงได้แล้ว  ต้องทำการประเมินความเสี่ยงโดยประเมินจาก
                  1)  โอกาส
(ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์) x ผลกระทบ(ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)
                 2)  เพื่อหาความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด (สูงมาก , สูง , ปานกลาง , ต่ำ) และ ให้นำความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญมาก   (สูงมาก , สูง , ปานกลาง ) มาดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามลำดับความเสี่ยง

            ตัวอย่างสมมุติที่ 1  
        ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
          มีวัตถุประสงค์ 
          1)  เพื่อต้องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ครบทั้ง
8 กลุ่มสาระวิชา ให้แล้วเสร็จ
               ภายในปีการศึกษา
2550
          
2)   เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนวัดนิโครธาราม ได้เรียนรู้ต่อเนื่องและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

 

            ความเสี่ยง คือ ในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนไม่สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบทุกกลุ่มสาระวิชา

 

            ปัจจัยเสี่ยง หรือ สาเหตุของความเสี่ยง เกิดจาก
          การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ต่อเนื่อง
           เนื่องจาก
               1)  ขาดแคลนครู ,ครูขาดความรู้หรือประสบการณ์

               2)  งบประมาณด้านการจัดการ วัสดุอุปกรณ์  สื่อไม่เพียงพอ

 

           แล้วนำความเสี่ยงที่ได้มาจัดระดับความสำคัญ มาพิจารณาโดย ดูจาก  โอกาส  และ ผลกระทบ

 

        ตัวอย่างที่ 1  
           โครงการมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับ
3 และมีผลกระทบในระดับ 3 (โอกาส ระดับ 3  x ผลกระทบ ระดับ 3 = 9 ) ระดับความสำคัญของความเสี่ยง = 9

 

         ตัวอย่างที่ 2
           โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 5 และผลกระทบอยู่ในระดับ 4
(โอกาส ระดับ 5  x ผลกระทบ ระดับ 4 = 20 ) ระดับความสำคัญของความเสี่ยง = 20 

 

 

ตาม  ตารางแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้

 

5

 

 

 

 

 

สูง

 
4

 

 

 

 
สูงมาก

ผลกระทบ

 
3

 

 

 

 

 

2

 

ปานกลาง

 

 

1

ต่ำ

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

                                                   โอกาสที่จะเกิด

 

เกณฑ์การให้คะแนน
              ระดับโอกาส
(ความถี่) และผลกระทบ(ความเสียหาย/ความรุนแรง) จากต่ำไปสูง คือ  1 ถึง

 

              นำผลระดับความสำคัญที่ได้มาเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นตามลำดับความสำคัญ

            5. นำปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) ที่ได้มาวิเคราะห์ว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านใดและส่งผลกระทบด้านใดบ้าง   โดยใช้ตารางที่ 1 ใบรายงานระบุความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่าง ๆ
ตารางที่
1 ใบรายงานระบุความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่าง ๆ
          การวิเคราะห์  ขั้นตอนที่  1

 

            1.  ปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง การขาดการกำกับ ควบคุม ดูแลที่ดี ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร (หลักการจัดการบริหารที่มีจริยธรรม คุณธรรม คุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม) หรือ เกี่ยวข้องกับคน ระบบงาน  เป็นต้น

 

            2.  ปัจจัยเสี่ยงด้านงบประมาณ หมายถึง งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

 

            3.  ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม/ไม่สอดคล้อง อันส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ขององค์กร
          การวิเคราะห์  ขั้นตอนที่  2

          แล้ววิเคราะห์ต่อไปว่า ปัจจัยเสี่ยงทั้ง 3 ด้านข้างต้น ส่งผลกระทบต่อ
          1.  การเงิน 
          2.  ผู้รับบริการ 
          3.  บุคลากร 
          4.  เวลา
          5.  ผลสำเร็จของงาน

 

                จากตัวอย่างสมมุติที่ 1   ความเสี่ยง คือ ในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนไม่สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา โดยมีสาเหตุ(ปัจจัยเสี่ยง) เกิดจาก

 

                        1) การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากขาดแคลนครู  (เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)

 

                                    ส่งผลกระทบด้าน

 

  1.1)  การเงิน :   -

 

 1.2)  ผู้รับบริการ : นักเรียนทุกคนไม่ได้ร่วมกิจกรรมครบสมบูรณ์ตามแผนที่กำหนด

 

 1.3)  บุคลากร : ครูไม่เพียงพอ ทำให้ครู 1 คน ต้องสอนหลายกลุ่มสาระวิชา

 1.4)  เวลา :    -

 

1.5)  ความสำเร็จ  : นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

 

                        2) งบประมาณด้านการจัดการไม่เพียงพอ (เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านงบประมาณ)

 

                                    ส่งผลกระทบด้าน

                             2.1 การเงิน :    -

 

                                    2.2) ผู้รับบริการ :  นักเรียนได้รับการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

                                    2.3) บุคลากร :   -

 

                                    2.2) เวลา :         ต้องขยายเวลาในการพัฒนาบางกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป

 

                                    2.3) ความสำเร็จ : นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

 

                        3) แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนไม่ชัดเจน (เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์)

 

                                    ส่งผลกระทบด้าน

                                    3.1) การเงิน :    -

                                    3.2) ผู้รับบริการ :    -

                                    3.3) บุคลากร :    -

                                    3.4) เวลา :     -

 

                                    3.5) ความสำเร็จ : นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

 

            6.  กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง  ตามตารางที่ 2 ใบประเมินความเสี่ยง
ตารางที่
2 ใบประเมินความเสี่ยง
              โดยนำปัจจัยเสี่ยงที่ได้ตาม ข้อ 5 โดยหารายละเอียดของความสูญเสีย , ความถี่ (โอกาสที่จะเกิด) ,ความรุนแรง (ผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเพื่อหาความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุของความเสี่ยง)แต่ละตัว

 

            7. จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (ตามตารางที่ 3 ใบสรุปทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง)
ตารางที่
3 ใบสรุปทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
              โดยจำแนกระหว่าง
              1)  ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม
/บริหารจัดการ และ
              2)  ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุม
/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
             วิธีจัดการกับความเสี่ยง  ดังนี้

 

                1.  หลีกเลี่ยง  หมายถึง การหยุด / ยกเลิก

 

                2.  ยอมรับ หมายถึง ยอมรับความเสี่ยงให้เกิดขึ้น โดย

                   1)   หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 19 มกราคม 2565
 

 เริ่มนับวันที่ 15 ม.ค.63

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.252.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,149,887
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
 
 

 
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
378 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel : 0894166150
Email : hinladwu@hinladwungtor.ac.th